Scheda Manga – Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil (Takeru – Susanoh ~ Mashou no Ken yori) di Kazuki Nakashima e Kemuri Karakara

Scheda e Gallery del manga “Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil (Takeru – Susanoh ~ Mashou no Ken yori)” di Kazuki Nakashima e Kemuri Karakara. … More Scheda Manga – Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil (Takeru – Susanoh ~ Mashou no Ken yori) di Kazuki Nakashima e Kemuri Karakara