Scheda Manga – Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku) di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino

Scheda e Gallery del manga “Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku)” di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino. … More Scheda Manga – Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku) di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino